Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘numërorët’

Dihet se numërorët e shqipes mund të përdoren si emra: njëshi, dyshi, treshi, katra, pesa etj. Kësaj dukurie, Buchholz & Fiedler i kanë kushtuar seksionin Zahlsubstantive të gramatikës së tyre (vep. cit. f. 357-358).

(more…)

Read Full Post »

Që shqipja bën dallim midis një gotë uji dhe një gotë ujë, ndryshe nga shumë gjuhë të tjera IE, është me interes në vetvete.

Në togfjalëshin e tipit një gotë uji, gjymtyra e dytë është në rrjedhore të pashquar dhe shenjon, në vija të trasha, destinimin ose funksionin e sendit gotë. I njëjti togfjalësh, në trajtën e shquar, bën gota e ujit, ku rrjedhorja zëvendësohet nga gjinorja – një tjetër veçori kurioze e shqipes.

(more…)

Read Full Post »

Mes akteve gjuhësore, numërimi është nga të rrallët që e bëjmë pothuajse gjithnjë jo për t’i komunikuar gjë ndokujt tjetër, sesa për të mësuar sasinë e diçkaje (ose kohëzgjatjen).

(more…)

Read Full Post »