Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘pjesëza po’

Folje si filloj, nis, zë etj., të cilat përdoren në ndërtime inkoative, të tipit filloj të punoj, kërkojnë që folja ndjekëse të jetë në lidhore (të paktën në standard; në gegërishte lidhores këtu i përgjigjet paskajorja me punue).

Ndërkohë, në shqipen e folur dëgjon rëndom ndërtime me dëftoren, praktikisht parataktike, të tipit:

Ke filluar rri vonë natën tani?

Ku filloj + folje në dëftoren përdoret në vend të filloj + folje në lidhoren.

(more…)

Read Full Post »

Të krahasohen thëniet e mëposhtme:

Ritmet e prodhimit po rriten
Ritmet e prodhimit janë duke u rritur
Ritmet e prodhimit po vijnë duke u rritur

Ç’dallim ka midis ndërtimit po rriten, ndërtimit janë duke u rritur dhe ndërtimit po vijnë duke u rritur?

(more…)

Read Full Post »

Me përdorimin në funksion rifokusues të pjesëzës po lidhen edhe disa ndërtime të tjera idiomatike.

(more…)

Read Full Post »

Më poshtë po them dy fjalë për një përdorim të pjesëzës po në fjalitë pyetëse, të cilit nuk i është kushtuar shumë vëmendje në gramatikat.

(more…)

Read Full Post »