Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘pjesëza dyshuese’

Folja them, në formën e vetës së dytë njëjës të së tashmes së dëftores (thua), përdoret në fjalitë pyetëse të cilat shprehin dyshim ose pasiguri:

(more…)

Read Full Post »

Pjesëza dyshuese

Pjesëzat dyshuese mos, vallë, gjë përdoren zakonisht në fjali pyetëse:

(more…)

Read Full Post »