Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘ndërrimi i gjinisë’

Një klasë emrash mashkullorë të shqipes e ndërrojnë gjininë në shumës, duke kaluar në gjininë femërore. Kështu mal i lartë në shumës bën male të larta, së paku në shqipen standard.

(more…)

Read Full Post »

Dihet që në shqipe disa emra mashkullorë e ndërrojnë gjininë në shumës. Shembulli që mbajmë mend të gjithë nga shkolla është: mal i lartë (njëjës, mashkullore); male të larta (shumës, femërore).

Dukuria prek emrat mashkullorë që e formojnë shumësin me prapashtesat -e dhe -ra (fshatra të përmbytura).

(more…)

Read Full Post »