Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘pjesëza nuk’

Modeli i përsëritjes i tipit folje + që + folje është veçanërisht pjellor në shqipe.

Një nëntip i këtij modeli ndeshet më tepër në formën:

s’i flet që s’i flet (me gojë së bijës)

ku së bashku me foljen, përsëritet edhe pjesëza mohore, nuk ose s, sipas rastit.

(more…)

Read Full Post »

Dy pjesëzat mohuese të shqipes, mos dhe nuk, i kanë të përcaktuara mirë përdorimet, sipas mënyrave të foljes – meqë mos parapëlqen lidhoren, urdhëroren dhe dëshiroren, ose mënyrat e irrealitetit të veprimit.

(more…)

Read Full Post »