Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘ndërtimet kushtore’

Një ndërtim me lidhëzën kur, në funksion kohor-kushtor, që nuk më rezulton i përshkruar mirë në gramatikat:

(a) Kur ishe kaq i uritur, pse nuk u ule në tavolinë me ne të tjerët?

(more…)

Read Full Post »

Disa ndërtime me zëre se (urdhërorja e foljes me një trajtë të shkurtër që i referohet fjalisë kundrinore pasuese) përmbajnë një ftesë që i bëhet bashkëfolësit, për t’u zhvendosur mendërisht në të ardhmen, për ta konsideruar si të përfunduar një veprim që ende nuk është kryer ose ende nuk ka përfunduar:

(more…)

Read Full Post »

Një përdorim i së kryerës së thjeshtë (aoristit) në bashkëvajtje me ndërtime kushtore, që më rezulton i pavënë re në gramatikën e Buchholz-Fiedler:

(more…)

Read Full Post »