Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2010

Në disa prej kuptimeve të veta kryesore, folja çoj funksionon si kauzativ i shkoj:

çoj = bëj (shkaktoj) të shkojë

(more…)

Read Full Post »

Në gramatikat tradicionale, diferenca midis shko të vishesh dhe shko vishu do të cilësohej si diferencë regjistri; duke u klasifikuar forma e dytë si e regjistrit bisedor.

Ka edhe një mënyrë tjetër për ta analizuar këtë pranëvënie të pazakonshme të dy foljeve në urdhërore, duke e ripërkufizuar funksionin modal të shkoj.

(more…)

Read Full Post »

Të vegjëlve shpesh u thuhet që t’i shoqërojnë kërkesat me “të lutem/ju lutem”.

(more…)

Read Full Post »

Shqipen dale (dal në gegërishte) FShS (1984) e klasifikon si pasthirrmë, me kuptimin “prit pak,” “mos u ngut”; ekziston edhe një formë shumësi daleni e modeluar sipas shumësit të urdhërores (e krahasueshme me ejani, jakëni, hajdeni, mosni, nani etj.); megjithatë, ndryshe nga hajde dhe eja, dale nuk pranon kombinime me pjesëzën mohore mos (mos hajde dhe mos eja janë gramatikisht normale; mos dale jo). Etimologjikisht, dale lidhet me foljen (n)dal (Çabej); ndoshta në këtë grup hyn edhe ndajfolja ngadalë (dalëngadalë, gegërisht kadalë, dalkadalë).

Read Full Post »

Disa nga fjalët më elementare të gjuhës janë veçanërisht të vështira për t’u përkufizuar.

Kështu, mbiemrin i majtë ose ndajfoljen majtas nuk e përkufizon dot veçse në mënyrë relative, edhe pse çdo fëmijë është në gjendje të dallojë të majtën nga e djathta pa vështirësi.

(more…)

Read Full Post »

Folja them, në formën e vetës së dytë njëjës të së tashmes së dëftores (thua), përdoret në fjalitë pyetëse të cilat shprehin dyshim ose pasiguri:

(more…)

Read Full Post »

Një analizë e shpejtë e fushës semantike të gjumit/të fjeturit do të ndihmojë për të kuptuar si shprehet leksikisht aspekti, ose mënyra e shtjellimit të veprimit, në gjuhën shqipe.

(more…)

Read Full Post »

Older Posts »