Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘ndërtimi “zëre se”’

Disa ndërtime me zëre se (urdhërorja e foljes me një trajtë të shkurtër që i referohet fjalisë kundrinore pasuese) përmbajnë një ftesë që i bëhet bashkëfolësit, për t’u zhvendosur mendërisht në të ardhmen, për ta konsideruar si të përfunduar një veprim që ende nuk është kryer ose ende nuk ka përfunduar:

(more…)

Read Full Post »

Një përdorim i së kryerës së thjeshtë (aoristit) në bashkëvajtje me ndërtime kushtore, që më rezulton i pavënë re në gramatikën e Buchholz-Fiedler:

(more…)

Read Full Post »