Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘ndërtimet pësore-vetvetore’

Ndërtimet me foljen modale duhet janë dyfarësh: me foljen kryesore në pjesore (duhet lexuar origjinali) ose në lidhore (duhet të lexojmë origjinalin).

Ka disa dallime mes këtyre dy formave, mes të cilave këtu veç dua të vë në dukje atë që folja jam nuk i pranon ndërtimet me pjesore: duhet të jemi atje para orës katër por jo *duhet qenë atje para orës katër (gegërishtja këtu do të kishte, normalisht du(he)t me qenë atje para orës katër).

(more…)

Read Full Post »

Në shumë manuale të stilit të gjuhëve perëndimore gjen këshilla për të kufizuar përdorimin e foljeve në pësore.

(more…)

Read Full Post »

Fjala shqipe vete/vetja është krijesë e çuditshme, ndoshta po aq sa ornitorinku në zoologji.

(more…)

Read Full Post »