Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘ndërtimet kauzative’

Në shqipe folja mësoj përdoret si kalimtare e thjeshtë me kuptimin “nxë” (angl. learn, fr. apprendre), jokalimtare (me të njëjtin kuptim) dhe si kauzative me kuptimin “edukoj, stërvit” (angl. teach, fr. enseigner). Në të dy rastet e fundit, objekti i të mësuarit, ose çfarë mësohet, del si kundrinë e drejtë.

(more…)

Read Full Post »

Në disa prej kuptimeve të veta kryesore, folja çoj funksionon si kauzativ i shkoj:

çoj = bëj (shkaktoj) të shkojë

(more…)

Read Full Post »

Një analizë e shpejtë e fushës semantike të gjumit/të fjeturit do të ndihmojë për të kuptuar si shprehet leksikisht aspekti, ose mënyra e shtjellimit të veprimit, në gjuhën shqipe.

(more…)

Read Full Post »